Lees hieronder onze algemene voorwaarden

Artikel 1: Definitie en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt de opdrachtnemer aangeduid als Tuinkantoor Nederland en de wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Tuinkantoor Nederland.

Artikel 2: Betaalmethodes

2.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een factuur van Tuinkantoor Nederland te betalen op de volgende manieren: bankoverschrijving, iDeal, Bancontact/Mister Cash, contante en/of pinbetaling.
2.2 Bankoverschrijvingen dienen het bestelnummer en/of het factuurnummer te bevatten als betalingsreferentie.
2.3 Betalingen via iDeal dienen voor de vervaldatum van de factuur plaats te vinden door de opdrachtgever.
2.4 Betalingen via Bancontact/Mistercash dienen voor de vervaldatum van de factuur plaats te vinden door de opdrachtgever.
2.5 Betalingen met contant geld kunnen zowel plaatsvinden bij het afhalen van een bestelling door de opdrachtnemer op de locatie van de opdrachtnemer. Betalen met contant geld bij levering op locatie van de opdrachtnemer kan alleen in overeenstemming met Tuinkantoor Nederland.
2.6 Betalingen via pin kunnen zowel plaatsvinden bij levering op locatie van de opdrachtnemer als bij het afhalen van een bestelling door de opdrachtnemer op de locatie van de opdrachtnemer.
2.7 Voor niet-voorraadbare producten is een aanbetaling vereist van 50% van de prijs welke op de factuur staat.


Artikel 3: Prijzen

3.1 De overeengekomen prijzen worden genoteerd in Euro’s en worden op de website weergegeven exclusief BTW.
3.2 De nader overeen te komen prijzen voor bezorging van een bestelling zijn afhankelijk van kosten van het materiaal, lonen en leveringslocatie.
3.3 De transportprijs op de offerte is leidend en kan niet meer worden gewijzigd na acceptatie.

Artikel 4A: Levertijd, Leverplaats

4.1 De levertijd wordt aan de opdrachtgever bevestigd op de definitieve factuur/orderbevestiging.
4.2 De opdrachtnemer zal ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen aflevertermijn te houden. De aflevertermijn geldt echter bij benadering en is nimmer een fatale termijn.
4.3 Wanneer het gekochte wordt geplaatst is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het faciliteren van een goede ondergrond. Eventuele verschuivingen/verzakkingen kunnen niet aan Tuinkantoor Nederland worden berekend.

Artikel 4B: Transport en aflevering

4.4 Indien partijen overeenkomen dat Tuinkantoor Nederland het gekochte levert bij de opdrachtgever dan zijn de kosten daarvan voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn vermeld op de factuur en orderbevestiging.
4.5 Indien levering vertraging oploopt, veroorzaakt door de opdrachtgever, worden de daardoor ontstane meerkosten op nacalculatie in rekening gebracht.
4.6 Plaats van bestemming dient berekend op zware verkeerslasten, vrij bereikbaar te zijn. Toegang(en) en hijshoogte(n) dienen toereikend te zijn.
4.7 Bij aflevering van het gekochte dient de opdrachtgever het geleverde te controleren op volledigheid, kwaliteit en deugdelijkheid.
4.8 Het risico van het gekochte gaat over op de opdrachtgever op het moment van de levering.


Artikel 5: Montage/werkzaamheden op locatie van opdrachtgever

5.1 Alle extra werkzaamheden schriftelijk beschreven in de geaccepteerde offerte en factuur worden uitgevoerd door de opdrachtnemer. Eventuele vertragingen die niet aan de opdrachtnemer zijn te wijten worden als wachturen aangemerkt. Tuinkantoor Nederland heeft het recht deze extra uren aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
5.3 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
De kosten voor grond- , hei-, hak- , breeks- , funderings- , metsel- , timmer- , metsel- , stukadoors- , schilder- herstel-of ander bouwkundig werk;
De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen.;
De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op, of bij het werk aanwezige taken;
De kosten voor afvoer van materialen bouwstoffen of afval;
Reis- en verblijfskosten;
5.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt


Artikel 6: Offerte

6.1 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Tuinkantoor Nederland blijft eigenaar van de gekochte goederen tot het volledige bedrag betaald is door de opdrachtgever. Na levering van de gekochte goederen zonder volledige betaling heeft Tuinkantoor Nederland het recht om de gekochte goederen terug te vorderen.


Artikel 8: Garantie

8.1 Op constructie en materiaalfouten geldt een garantieperiode van 1 jaar na dato levering, onder normale gebruiksomstandigheden en goed onderhoud. Slijtage door normaal, en beschadigingen door ondeskundig/oneigenlijk gebruik en inwerkingen van gevaarlijke stoffen/dampen (o.a. chemicaliën) uitgezonderd.
8.2 Bij eventuele gebreken in levering is Tuinkantoor Nederland gerechtigd tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van het geleverde, dan wel tot vergoeding van de netto materiaalwaarde.
8.3 Op de coating van de buitenwanden geldt een fabrieksgarantie (Tata Steel) van 10 jaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Bij hulp met opbouw met hulp van de opdrachtgever is Tuinkantoor Nederland niet verantwoordelijk voor schade aan het product, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het plaatsen van het product (bijv. de panelen en vloer) en eventuele schade veroorzaakt hierdoor.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Bergschenhoek 16-12-2019